Data og referencer

Virksomhedens egne data

Virksomhedens egne data over forbrug af energi, brændsel, råvarer, hjælpestoffer og transportydelser samt affaldsproduktion er grundlaget for både virksomhedens klimaregnskab og de produktberegninger, der foretages. Virksomhedens egne data er verificeret af auditorer, der repræsenterer ClimateCalc. 

Generiske data for grafiske råvarer

Emissionsfaktorer for grafiske råvarer er baseret på den bedste viden inden for publiceret LCA-forskning og diverse udviklingsprojekter gennemført i den grafiske branche. Emissionsfaktorer for f.eks. trykfarve, lakker, trykplader, afvaskningsmiddel mv. er primært udviklet på baggrund af klart definerede modeller for den enkelte råvare ved brug af data fra internationale LCA-databaser. Danmarks Tekniske Universitet har bidraget med data og definition af modeller relateret til de grafiske råvarer bl.a. baseret på projektet: Ecolabelling of Printed Matter – Part II.

Generiske data for energi og brændsel

Hovedparten af de benyttede data for forbrug af brændsel og energi stammer fra internationale LCA-databaser samt data fra UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Emissionsfaktorer for forbrug af elektricitet og forbrænding af brændsel er landespecifikke, mens emissionsfaktorer relateret til fremstilling af brændsler og køb af transportydelser er gennemsnitsdata for Europa.

Data for papir og andre substrater

Formålet med ClimateCalc er at tilvejebringe eksakt information om det specifikke print eller emballage produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. Da fremstillingen af substrater normalt repræsenterer mere end 50% af produktets samlede klimabelastning, er det vigtigt, at der inddrages data i klimaberegningen, der repræsenterer de specifikke papirkvaliteter eller substrater. Kun ved at benytte data for de specifikke papirkvaliteter og substrater, kan kunden og den grafiske virksomhed foretage en prioriteret indsats med henblik på at minimere klimabelastningen.

ClimateCalc benytter derfor primært data for specifikke papirkvaliteter baseret på primært på CEPI-Ten-Toes method, og sekundært Paper-Profile method ved brug af emissionsfaktorer for elektricitet for det land, hvor papiret fremstilles.